AKCE do konce dubna 2024 - doprava Balíkovna na adresu pouze za 39 Kč 🌸️ POZOR, dárek k objednávce nad 990 Kč - sprcháč NATURA SIBERICA 400 ml

Reklamační řád prodejna

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád pro kamenné prodejny (dále jen „obchodní podmínky“) v souladu s ustanoveními § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

společnosti: FYTO-KOSMETIKA, sídlem Na Hobiznách 813, 373 44 ZLIV

IČ: 88918025 ,kontaktní adresa a provozovna Novohradská 368/20, 37001 České Budějovice, telefon na prodejnu:  +420 721 989 909 e-mail: info@fyto-kosmetika.cz, www.fyto-kosmetika.cz dále jen „prodávající“

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) při prodeji zboží a služeb.

1.2. Obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírání v českém jazyce. Veškerá komunikace týkající se obchodních podmínek nebo plynoucí z uzavřené kupní smlouvy probíhá výhradně v českém jazyce.

1.3. Obchodní podmínky jsou uplatnitelné a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran pouze ve vztazích mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel. Obchodní podmínky se nevztahují na kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou právnickou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou, které jedná při sjednávání kupní smlouvy a uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, samostatného výkonu povolání nebo jednorázové výdělečné činnosti.

1.4. Tyto obchodní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání je možné sjednat individuálně v kupní smlouvě, přičemž ujednání odchylná od těchto obchodních podmínek sjednaná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

  1. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Objednávka zboží v kamenné prodejně prodávajícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde akceptací objednávky prodávajícím. Kupující obdrží od prodávajícího potvrzení přijetí objednávky obsahující zboží, množství, sjednané služby a ceny. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu odesílatele nebo adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. V případě přímého prodeje zboží je považováno za uzavření kupní smlouvy uhrazení kupní ceny zboží nebo převzetí zboží s platbou na fakturu.

2.2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že kupující dodatečně objednávku nepotvrdí, může prodávající od smlouvy odstoupit.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodávajícího.

2.4. Neujednaly-li si smluvní strany v kupní smlouvě takovou náležitost, jež si sjednat měli, hledí se na takovou smlouvu dle § 1726 OZ jako na uzavřenou, lze-li zvláště k přihlédnutím k jejich následnému chování předpokládat, že by takovou smlouvu ujednali i bez této náležitosti. To však neplatí v případě, že takovou námitku kterákoliv ze stran vznesla již v době uzavírání smlouvy.

2.5. Prodávající vylučuje dle § 1740 odst. 3 OZ možnost přijetí nabídky s dodatkem či jakoukoliv odchylkou.

2.6. Prodávající je oprávněn a současně povinen plnit pouze objednávky ohledně zboží a jeho provedení, jež nabízí ve své kamenné prodejně, a to s výjimkou možnosti vyčerpání zásob či neschopnosti plnit. Prodávající sjednává kupní smlouvu s výhradou vyprodání zásob či ztrátou schopnosti plnit. V případě vyprodání zásob či ztráty schopnosti plnit je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2.7. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn před uzavřením kupní smlouvy a následně je součástí potvrzení projetí objednávky.

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. Ceny zboží neobsahují dopravu, montáž ani jiné služby. Ceny za služby jsou účtovány samostatně.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Neníli uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží a sjednané služby před převzetím zboží, v hotovosti v provozovně prodávajícího, bezhotovostně platební kartou, převodem na základě zálohové faktury, bylo-li sjednáno doručení dobírkovou platbou v místě určeném kupujícím v objednávce, případně ve lhůtě splatnosti faktury. Platba na fakturu je umožněna výhradně po předchozím schválení prodávajícím.

3.4. Prodávající může požadovat úhradu zálohy - je-li zboží objednáno s volitelnou úpravou, částí, doplňkem, jedná-li se např. o nadlimitní produkt pro přepravu, která není dostupné jako skladová zásoba a jehož výroba je realizována dle individuálních požadavků kupujícího, - jedná-li se o zakázkovou výrobu.

3.5. Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, sdělí prodávající před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než kupující učiní závaznou objednávku. 3.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním kupujícímu, přičemž ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

4.2. Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření objednávky písemně na jejích změnách, prodlužuje se přiměřeně dodací lhůta původně stanovená, pokud nebude výslovně písemně stanoveno jinak.

4.3. Kupující je povinen odebrat připravené zboží v dohodnutém termínu nebo do 3 pracovních dnů od výzvy prodávajícího k převzetí zboží. V případě, že si kupující během stanovené lhůty zboží neodebere, je prodávající oprávněn dodat toto zboží na náklady kupujícího na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě (objednávce). Nezajistíli kupující převzetí zboží na této adrese, je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,5 % kupní ceny u kusového zboží nebo 2,50 EUR za paletové místo za každý den uskladnění (počínaje uplynutím lhůty podle věty první tohoto odstavce) spolu s náklady, které prodávajícímu marným pokusem o doručení zboží vzniknou.

4.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 4.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující je povinen řádně zabezpečit bezpečný přístup pro dopravní prostředek, kterým se zboží přepravuje i odpovídající prostor pro vykládku. Kupující je povinen zabezpečit bezpečnou vykládku zboží a to tak, aby veškeré dodané zboží mohlo být vyloženo a nedošlo k poškození.

4.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad zapsat zjištěné nedostatky dopravci do potvrzení o převzetí zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.8. Nevyplývá-li ze sjednané doložky INCOTERMS nebo jiného individuálního ujednání s kupujícím jinak, vady zboží, které vznikly za přepravy prováděné nezávislým přepravcem, je nutno uplatnit přímo u přepravce způsobem, který je uveden v přepravních podmínkách.

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).  

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

5.5. Ustanovení uvedená v čl. 5.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

5.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese FYTO-KOSMETIKA.CZ, Novohradská 368/20, 37001, České Budějovice nebo elektronickou poštou na adrese info@fyto-kosmetika.cz. 

5.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

5.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 5.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. 5.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

5.11. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových 4 / 5 ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

 

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 6.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@fyto-kosmetika.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

 6.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

  1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač pro případy kdy realizuje poptávky prostřednictvím webové stránky.

8.3. Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti FYTO-KOSMETIKA, pro účely řádného splnění smlouvy. Na bezpečnost těchto dat je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití. Zákazník má kdykoli právo požádat o výmaz z databáze zákazníků. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří externí dopravce za účelem řádného provedení přepravy.

8.4. Kupující uzavřením smlouvy s prodávajícím dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi prodávajícího.

8.5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy

 

  1. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

9.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 5 / 5

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího je FYTO-KOSMETIKA.CZ adresa elektronické pošty info@fyto-kosmetika.cz, telefonní číslo +420 721 989 909,

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.1.2024

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů